Головна | Реєстрація | Вхід | RSSПонеділок, 22.07.2019, 07:42

Несватківський НВК

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Методична робота

Організація роботи шкільної творчої групи

учителів початкових класів   

щодо впровадження Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року № 462

У Державному стандарті  початкової загальної освіти наскрізно навчання у початкових класах базується на діяльнісному підходіта спрямоване на «оволодіння учнями ключовими компетентностями (вміння вчитися, загальнокультурна, громадянська, здоров’язбережувальна, компетентності з ІКТ, соціальна)».

У загальних положеннях ДС зазначено, що «на основі ДС створюється типова навчальна програма, що є основою розроблення підручників. З метою впровадження ДС державою визначаються умови його реалізації: своєчасний і у повному обсязі випуск замовлених підручників, мінімальний перелік бібліотечних фондів, друкованих і комп’ютерних засобів, обладнання класних кімнат тощо». Також  у цьому розділі зазначено: «У результативній складовій кожної освітньої галузі ДС визначено вимоги до навчальних досягнень учнів, які відповідають структурі предметних компетентностей (учень знає, розуміє, застосовує, виявляє ставлення, оцінює тощо)».

У розділі «Базовий навчальний план початкової освіти» доповненням є те, що сукупність освітніх галузей навчального плану  «необхідна і достатня для загальноосвітньої підготовки і соціально – особистісного розвитку учнів молодшого шкільного віку».

Обговорення Державного стандарту початкової загальної освіти відбувалось на засіданнях педагогічної ради закладу:

 •   «Обговорення Державного стандарту початкової загальної освіти» (протокол № 11 від 31.08.2011 року);
 •  «Про впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти» (протокол № 1 від 29.02.2012 року);
 •  «Особливості викладання навчальних предметів у 1-х класах та реалізація Державного стандарту початкової загальної освіти» (протокол №9 від 31.008.2012 року).

 У зв’язку з введенням в дію нового Державного стандарту початкової загальної совіти та змінами, зазначеними в ньому,  у закладі у 2012-2013 навчальному році створено творчу групу учителів початкових класів, які вивчали, обговорювали та визначили основні принципи та положення Державного стандарту  з метою вивчення та впровадження в навчальний процес нових навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів  та створення ефективної працездатної творчої атмосфери в колективі. До складу творчої групи ввійшли всі вчителі початкових класів нашої школи.

Мета творчої групи – вивчити та впроваджувати в навчальний процес навчальні     програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Завдання:

-   Ознайомитися, вивчити та впровадити в навчальний процес навчальні     програми для загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 1-4 класів;

 •  виховувати фізично здорову та духовно розвинену компетентну особистість,   яка успішно самореалізується в соціумі,  шляхом впровадження нових освітніх технологій у навчальній діяльності; 
 •   дотримання принципів навчання, визначених концептуальними засадами національної програми;
 •  організація навчального процесу в класному колективі та з батьками на засадах проектної педагогіки;
 •  створення програми навчання для кожного класу з урахуванням  індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також – результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів;
 •  змістове наповнення програми навчання з урахуванням вікових особливостей учнів;
 •  реалізація в процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації навчального процесу в шкільному та класному колективах;
 •  оптимальне поєднання форм організації навчальної роботи: індивідуальної, групової;    
 •  створення належних умов для особистісного зростання кожного учня (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід.

Навчальні програми є нормативним документом, розробленим на виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20 квітня 2011 р.

  Відповідно до мети початкової освіти з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб дітей молодшого шкільного віку, забезпечення наступності щодо дошкільного періоду дитинства здійснюється їхнє подальше навчання, виховання і особистий розвиток.

  У навчальних  програмах визначено зміст цього рівня освіти, який  ґрунтується на  загальнолюдських і національних цінностях та принципах науковості, доступності й  перспективності, світського характеру освіти, полікультурності, взаємозв'язку навчання, виховання і розвитку особистості дитини.

  Навчальні програми побудовано на засадах особистісно зорієнтованої парадигми освіти, системного і компетентністого підходів, що зумовлює відповідний відбір змісту і чітке визначення результативного складника його засвоєння.

  Відповідно до вимог Державного стандарту структура змісту початкової освіти охоплює:

  1) різні рівні знання про навколишній світ (факти,  уявлення, описи, поняття, явища, події, закономірності); способи пізнавальної і практичної діяльності (правила, вказівки, алгоритми дій, плани); людину, природу, суспільство;

  2) способи навчальної діяльності (уміння і навички);

  3) досвід творчої діяльності;

  4) цінності.

  У навчальних  програмах з кожного предмета визначено державні вимоги  до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, що враховують зміст і структуру предметних компетентностей (учень розпізнає,  знає, розуміє, застосовує,  виявляє ставлення, оцінює тощо).

  Освітніми результатами цього етапу освіти є: повноцінні читацькі, мовленнєві, обчислювальні вміння  і навички; узагальнені знання про реальний світ у його зв'язках  і залежностях; розвинені сенсорні вміння, мислення, уява, пам'ять, особистісно  ціннісне ставлення до праці, мистецтва, здоров'я; здатність до творчого самовираження; уміння виконувати творчі завдання.

  Водночас із предметною підготовкою у процесі початкового навчання учні мають опанувати ключові компетентності, які передбачають їхній особистісний, соціальний та інтелектуальний розвиток.

  Ключові компетентності (вміння вчитися,  інформаційно-комунікативна, загальнокультурна, здоров'язбережувальна, громадянська, соціальна) формуються на між предметній основі.  Вони є інтегрованим результатом  предметних і міжпредметних компетентностей, реалізують взаємозв'язок навчання,  виховання і розвитку учнів.

  У початкових класах навчальна діяльність уперше  стає об'єктом спеціального формування, тому ключова компетентність уміння вчитися набуває пріоритетного значення. Ядром цієї компетентності у початкових класах є оволодіння молодшими школярами загальнонавчальними вміннями і навичками. 

Успішність навчальної діяльності учнів великою мірою визначається рівнем  оволодіння загальнонавчальними вміннями і навичками. До їх складу входять:

♦навчально-організаційні (опанування школярами раціональних способів організації свого навчання);

♦загально мовленнєві (формування умінь висловлюватись, працювати з текстовою інформацією);

♦загальнопізнавальні (уміння спостерігати, розмірковувати, запам'ятовувати, відтворювати і застосовувати й перетворювати навчальний матеріал);

♦контрольно-оцінні (засвоєння учнями  способів перевірки та самоперевірки, оцінювання здобутих результатів).

 Згадані види  загальнонавчальних умінь  і навичок функціонують у системі міжпредметних  зв'язків і формуються  безперервно протягом усього  періоду початкового  навчання відповідно  до можливостей програмового матеріалу з різних предметів  та обов'язкового врахування попереднього рівня оволодіння ним.

 Пропонований зміст загальнонавчальних умінь і навичок та його розподіл по класах може уточнюватися вчителем залежно від умов і особливостей роботи з певним контингентом учнів.

 У кожному наступному класі розвиваються  вміння і навички,  формування яких відбулося в попередньому.

Усі ці питання розглядались на засіданнях шкільної творчої групи учителів початкових класів протягом 2012-2013 навчального року. Також педагоги закладу мали можливість спілкуватися з колегами навчальних закладів міста протягом усього навчального року.

Організаційне засідання творчої групи відбулося 03 вересня 2012 року. На цьому засіданні були визначені основні напрямки роботи творчої групи, обговорювався проект Державного стандарту початкової освіти, опрацьовувалися Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Був опрацьований навчальний посібник Т.І. Чернецької «Сучасний урок: теорія і практика моделювання».

Перше засідання було спрямоване на опрацювання та впровадження нової програми в навчальний процес для учнів 1 класу. 

Мета цього засідання - шляхом створення творчого колективно-учительського проекту з’ясувати схожість та розбіжність між старою та новою загальноосвітніми програмами для 1 класу;

- надати допомогу вчителям 1-х класів з питання впровадження навчальних   програм для загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 1-4 класів. (Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011р. №1050 )

Завдання: активізувати знання вчителів з метою впровадження навчальних   програм для загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 1-4 класів.

Наступне засідання  творчої групи проводилося у формі семінару-практикуму у жовтні 2012року.

Вчителі 1-х класів Пономаренко В.Г., Ляшенко Н.А., Філіпінко Л.В. та керівник творчої групи Вишневська І.В. провели порівняльний аналіз навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів (2011року) та програм для загальноосвітніх навчальних закладів (2006 року) для 1-х класів з таких предметів: математика, українська мова, природознавство та образотворче мистецтво. Вчитель Табальчук Л.М. презентувала програму для загальноосвітніх закладів 1-4 класів з математики. Вчитель Шевченко Л.В. підготувала презентацію «Упровадження нового змісту навчання математики в 1-му класі». Вчитель Філіпінко Л. В. продемонструвала презентацію «Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи», 2011рік. Вчитель Гузієва О.С. презентувала програму для загальноосвітніх навчальних закладів (2011року) з природознавства. Вчитель Отліванова О.М. підготувала інформаційне повідомлення «Основні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класу».

Друге засідання було спрямоване на опрацювання та впровадження нових підручників в навчальний процес для учнів 1 класу(січень 2013року). Вчителями  були проаналізовані такі підручники для 1 класу:

 •  «Буквар» (автори: М.С. Вашуленко, О.В. Вашуленко) – Ткачук О.А.;
 •  «Математика» (автори: Ф.М. Рівкінд, Л.В. Оляницька) – Чампай В.П.;
 •  «Природознавство» (автор І. Грущинська) – Степанко В.Б.;
 •  «Основи здоров’я» (автор О.В. Гнатюк) – Кудрявцева І.С.;
 •  «Образотворче мистецтво» (С.К. Трач, М.І. Резніченко) – Вишневська І.В.

Третє засідання було організоване на   опрацювання та впровадження нової програми в навчальний процес для учнів 2 класу (форма проведення: методичний ринг) (березень, 2013 року)

Мета - шляхом створення творчого методичного рингу з’ясувати схожість та розбіжність між старою та новою загальноосвітніми програмами для 1 класу;

- надати допомогу вчителям 2-х класів з питання впровадження навчальних   програм для загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 1-4 класів. (Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011р. №1050 )

Порівняльний аналіз навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів 2011року та програм для загальноосвітніх навчальних закладів 2006року для 2-х класів провели вчителі:

 •  математика – Чампай В.П.;
 •  українська мова – Степанко В.Б.;
 •  природознавство – Отліванова О.М.

Презентацію «Упровадження нового змісту навчання математики в 2-му класі» провела заступник директора з НМР Табальчук С.В.

Усі члени творчої групи взяли участь у дискусії в групах «Плюси і мінуси»:

1. «Математика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів  1- 4 класи». 2 клас , 2011рік

2. «Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи». 2клас, 2011рік

3. «Природознавство. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів  1- 4 класи». 2 клас, 2011рік

Під час цієї дискусії вчителі провели порівняльний аналіз програм 2006 та 2011років.

Четверте засідання було організоване на опрацювання та впровадження нових підручників в навчальний процес для учнів 2 класу. Завданням цього засідання було активізувати знання вчителів з метою впровадження навчальних        підручників для загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 2-х класів. Вчителями був проведений аналіз підручників для 2 класу та створені презентації:

 •   «Математика» (автори: Ф.М. Рівкінд, Л.В. Оляницька) – заступник директора з НМР Табальчук С.В.;
 •  «Математика» (автор І. Богданович) – Степанко В.Б;
 •  «Основи здоров’я» (автор О.В. Гнатюк) – Ткачук О.А;
 •  «Російська мова» (автори: І.Н.Лапшина, Н.Н.Зорька) – Вишневська І.В.

Вчитель Шевченко Л.В. виступила з повідомленням на тему: «Основні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів  2 класу». Керівник творчої групи провела підсумок роботи творчої групи за рік, де зазначила, що група працювала плідно, творчо та результативно.

Під час роботи творчої групи проводилась робота між засіданнями в таких напрямках:

1. Опрацювання навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів для 2 класу: українська мова, математика, природознавство, образотворче мистецтво, трудове навчання, основи здоров’я 2011року

2. Вироблення практичних стратегій впровадження нової програми у навчальний процес.

 1.  Проведення відкритих уроків у 1-х класах:
 •  Ляшенко Н.А.  Урок  математики «Склад числа 10». 31.10.12р.
 •  Пономаренко В.Г. Урок читання «Про Осінь і букву «ес». Урок-подарунок від Осені». 05.11.2012р.

 

Урок навчання грамоти у 1Б класі (вчитель Пономаренко В.Г.)

Вчителі творчої групи неодноразово виступали на міських семінарах. Зокрема,  у січні 2013 року вчителі початкових класів Степанко В.Б, Вишневська І.В. та заступник директора з НМР Табальчук С.В. виступали з презентаціями порівняльних аналізів програм для 2-х класів 2006 та 2011 років ( українська мова, математика, природознавство) у ЗОШ №16 перед вчителями 1-х класів міста Кіровограда.

 

19 березня 2013 року вчителі СтепанкоВ.Б., Вишневська І.В. та Ткачук О.А. виступали з презентаціями підручників (українська мова, математика, я і Україна, образотворче мистецтво, основи здоров’я)  та порівняльних аналізів програм для 1-х класів у ЗОШ № 34 перед вчителями 4-х класів міста Кіровограда.

 

20 березня на базі ЗОШ № 31 проводився семінар - практикум для заступників директорів з навчально – виховної роботи, які відповідають за  початкові класи, на якому керівник творчої групи Вишневська І.В. презентувала роботу даної творчої групи та обмінялась досвідом і напрацюваннями з проблеми реалізації Державного стандарту у закладі через впровадження нових навчальних програм 1-4 класів.

17 квітня 2013 року був проведений семінар- практикум для вчителів 1-х класів навчальних закладів міста на базі ЦМСПС, де заступник директора Табальчук С.В., вчителі Степанко В.Г. та Ткачук О.А. презентували підручники для 2-х класів - «Математика» (автори: Ф.М. Рівкінд, Л.В. Оляницька) – Табальчук С.В.;

 •  «Математика» (автор І. Богданович) – Степанко В.Б;
 •  «Основи здоров’я» (автор О.В. Гнатюк) – Ткачук О.А;
 •  «Російська мова» (автори: І.Н.Лапшина, Н.Н.Зорька) – Ткачук О.А.

На наступний навчальний рік творча група планує вивчити програми та провести порівняльний аналіз програм для 3-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також опрацювати нові підручники для 3-4 класів.

Матеріали роботи шкільної творчої групи з питань впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти узагальнено для шкільного методичного кабінету.

 

 

Наказ "Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2012-2013 навчальному році"

 

План методичної роботи

 

Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний хостинг uCoz